Nimble

For en enklere og bedre klinisk hverdag

Nimble er et digitalt system som forenkler og forbedrer hverdagen for helsepersonell og pasienter. Systemet består av to applikasjoner som fungerer på mobil, skjermbrett og PC.

Nimble Clinic

Helsepersonellets arbeidsverktøy. Brukes blant annet til dokumentasjon, kommunikasjon og oppfølging av pasienter uansett hvor de befinner seg. 

Nimble People

Pasientenes og pårørendes følgesvenn. Brukes blant annet til å svare på skjemaer, gjøre målinger og kommunisere med sykehuset.

Systemer som snakker sammen

Systemer som snakker sammen er avgjørende for effektiv arbeidsflyt. Derfor har vi bygget dype integrasjoner mellom Nimble og viktige systemer på sykehuset, som EPJ (DIPS), elektronisk kurve (MetaVision) og labsystemer. Dette betyr at informasjonen som innhentes og genereres i Nimble Clinic og Nimble People reiser automatisk og sømløst til disse systemene - uten at kliniker eller pasient trenger å gjøre noe. I DIPS legger informasjonen seg i dynamiske RTF-dokumenter som kan jobbes videre på i andre systemer. I tillegg er Nimble integrert med sentral brukerautentisering og tilgangsstyring, som betyr at helsepersonell automatisk har de tilgangene de skal ha. Dermed forsvinner behovet for manuell brukeradministrering og nye brukernavn og passord.

Funksjonalitet og oppsett av Nimble

Ved hjelp av de to applikasjonene kan sykehus sette opp Nimble med ulike typer funksjonalitet for bedre arbeidsflyt på klinikken og nye behandlingsforløp med pasienten i sentrum. Resultatet blir et moderne og sikkert system som lar seg tilpasse en rekke kliniske behov og pasientgrupper. 

Digitale behandlingsplaner

Klinikere kan sette opp digitale behandlingsplaner for sine pasienter, som endrer seg basert på pasientens tilstand. Disse kan blant annet inneholde skjemaer, egenbehandlingstiltak, behandlingsinformasjon eller instruksjoner knyttet til medisinering.

Skjemaer

Klinikere kan sende ut både egenlagde og validerte skjemaer som fylles ut av pasienten. Disse kan sendes ut én gang, repeterende til faste tider, eller automatisk knyttet til hendelser i EPJ (f.eks. to dager før poliklinisk time). Skjemaene kan settes opp med terskelverdier som åpner for varslinger og triagering.

Chat og videosamtaler

Med Nimble får helsepersonell og pasienter effektive og brukervennlige kommunikasjonsverktøy. Sammen kan de både chatte og gjennomføre videosamtaler. Helsepersonellet kan i tillegg kommunisere direkte med hverandre - i tverrfaglige team om bestemte pasienter, i egne samtaler laget for pasientinformasjon, eller i samtaler som ikke omhandler pasienter.

Målinger med medisin-teknisk utstyr

Pasienter under oppfølging med Nimble kan gjøre målinger med utstyr hjemmefra og rapportere resultater inn til sykehuset. Dette kan gjøres enten manuelt ved at de skriver inn målingene sine i Nimble People, eller med automatisk høsting fra utstyr som er koblet til Nimble. 

Mobil EPJ

Nimble gir helsepersonell tilgang til å gjennomføre undersøkelser og skrive journalnotater på farta, for eksempel registrere vitalia med utregning av NEWS-score eller opprette sykepleiernotat. Informasjonen som registreres i Nimble sendes direkte til EPJ i dynamiske dokumenter.

Sårjournal

Nimble hjelper helsepersonell å utføre og dokumentere sårbehandling. Sårjournalen er utviklet i samarbeid med klinikere med lang erfaring med sårbehandling. Den veileder helsepersonell gjennom behandlingen, og dokumenterer behandlingstiltak automatisk. Journalen inneholder strukturert informasjon, bilder og tekst, og den understøtter tverrfaglig samarbeid rundt sårbehandlingen. All informasjon samles i samme dokument, og lagres i pasientens EPJ.

Data og visning av trender

Nimble samler strukturert informasjon fra pasienten ved hjelp av ulike typer målinger og selvrapportering. Denne informasjonen kan sammenstilles og visualiseres for å raskt og enkelt gi helsepersonell innsikt i pasientens helsetilstand over tid. Løsningen bygger på standarden HL7 FHIR som gjør det enkelt å dele data med andre systemer.

Administrasjon av løsningen

Nimble kommer med et eget grensesnitt for systemadministratører. Her kan man enkelt tilpasse Nimble til behovet til helsepersonell og pasienter. Generelt kreves det lite administrasjon, siden løsningen er integrert med sentral autentisering og tilgangsstyring.

Utvalgte bruksområder

Nimble er et tilpasningsdyktig system som legger til rette for en rekke nye tjenester. Under står noen av disse beskrevet med eksempler. Diffia jobber hele tiden med å finne nye løsninger på behov i helsetjenesten, og ønsker aktiv brukermedvirkning i dette arbeidet. Ta gjerne kontakt dersom du som helsepersonell eller tjenesteutvikler har et behov du vil diskutere med oss.

Digital hjemmeoppfølging (DHO)

Nimble legger til rette for nyskapende behandlingsforløp der pasienten følges opp hjemmefra. Denne typen tjenester gir pasienten økt trygghet og deltakelse i egen behandling, og helsepersonellet får bedre oversikt over pasientens tilstand, samt muligheten til å jobbe mer effektivt. Når Nimble settes opp for DHO aktiveres begge applikasjonene - Nimble Clinic for helsepersonellet og Nimble People for pasienten. Typisk funksjonalitet som tas i bruk er digitale behandlingsplaner, skjemaer, chat, video og målinger fra medisin-teknisk utstyr.

Oppfølging av kreftpasienter på Sykehuset Østfold
Se innslag på NRK (august 2023) om oppfølging av kreftpasienter med Nimble på Sykehuset Østfold

Klinikerverktøy

Med Nimble kan sykehus jobbe målrettet med å modernisere arbeidsflyten på klinikken. Nimble Clinic tas i bruk, slik at helsepersonell får tilgang til et brukervennlig arbeidsverktøy som kan benyttes på mobil, nettbrett eller PC. I applikasjonen kan de opprette journalnotater på farta, kommunisere med kolleger i tverrfaglige team, registrere informasjon om pasient (f.eks. registrering av vitalia med utregning av NEWS) eller gjøre undersøkelser av for eksempel sår, med vedlegg av bilder og behandlingsinformasjon. Nimble vil da øke klinikernes mobilitet og fjerne behovet for dobbeldokumentasjon. Dette øker pasientsikkerheten og åpner opp for mer pasientrettet arbeid.

Sunnaas sykehus
På Sunnaas sykehus er Nimble Clinic en sentral del av satsningen på mobile arbeidsflater: Mobil arbeidsflate

Blodprøver og analyse hjemme

Gjennom det pågående innovasjonspartnerskapet “Hjemmelab” videreutvikles Nimble med funksjonalitet for at pasienten kan gjennomføre og analysere blodprøver hjemme. Ved hjelp av en enkel analyseenhet tar pasienten en prøve og gjennomfører analysen direkte på en mobiltelefon. Analyseenheten kobles til Nimble, som sørger for at resultatene blir sendt rett inn i laboratoriesystemet på sykehuset. Nimble vil også minne pasienten på når prøver skal gjennomføres, og kan varsle helsepersonell dersom prøveresultatene må vurderes nærmere. I dette innovasjonspartnerskapet, som gjennomføres på Sykehuset Østfold, samarbeider Diffia med Roche Diagnostics Norway.

Les mer her: Nytt samarbeid i innovasjonspartnerskap - Sykehuset Østfold

Nimble i rehabilitering

Flere hundre tusen mennesker er under rehabilitering eller opptrening hvert år i Norge. På Sunnaas sykehus utgjør mål og behandlingstiltak, i kombinasjon med tett involvering av pasienten, kjernen i rehabilitering.

Gjennom innnovasjonspartnerskapet MAP (Mål og aktiviteter der pasienten er i sentrum) utvikler Sunnaas sykehus og Diffia en innovativ utvidelse av Nimble, bygget rundt pasientens målplan og samhandling med helsepersonell. Løsningen vil bidra til å øke pasientens eierskap til egen rehabilitering og gjøre hverdagen enklere for alle parter, gjennom hele behandlingsforløpet. I Nimble vil pasienten blant annet se sin oppdaterte målplan, sine daglige aktiviteter i kalenderen og ha direkte dialog med helsepersonellet på sykehuset.

Les mer om MAP her

Nimble på tvers av tjenestenivåene

En av de største utfordringene for modernisering av helsetjenesten er manglende tilrettelegging for samhandling på tvers av tjenestenivåene. Når pasientene beveger seg mellom spesialist -og primærhelsetjenesten, følger ikke informasjonen om dem etter - og helsepersonellet har få muligheter for å samarbeide med hverandre. Dette gjør det blant annet vanskelig å implementere effektive pasientforløp som tar i bruk digital hjemmeoppfølging (DHO).

I prosjekt Sømsam skal Diffia sammen med tre helseforetak og tilhørende kommuner, over to år bygge ned barrierer for helsetjenester som fungerer godt på tvers av nivåene i helsesektoren. Målet er å gjøre helsevesenet i stand til å kunne tilby sammenhengende og digital oppfølging uansett hvor pasienten befinner seg fysisk, og uansett hvor de er i behandlingsforløpet.

Les mer om Sømsam her